Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

ĐOÀN CỰU CÁN BỘ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ,GIA ĐÌNH CƠ SỞ CÁCH MẠNG CỦA BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN THĂM QUAN THỦ ĐÔ HÀNỘI TỪ NGÀY 20/6-23/6/2015

Cừu đen 
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY  
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT 
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ 
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN 
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt 
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan  BTV  2

clip_image002
clip_image004
clip_image006
clip_image008

clip_image010

clip_image012

Tường trình chuyến đi của ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN TRÍ VẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH
“ AnhHùng lực lượng vũ trang nhân dân” ĐI THĂM HÀ NỘI CỦA ANH KIM THẠCH
CŨNG LÀ NGƯỜI TRONG ĐOÀN ‘lớn tuổI nhất 85tuổI’

ÑOAØN ÑAÏI BIEÅU BAN TRÍ VAÄN KHU UÛY SAØI GOØN-GIA ÑÒNH

“Anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân”

ÑI THAÊÂM THUÛ ÑOÂ HAØ NOÄI

KIM THAÏCH

Saùng ngaøy 20/06/2015 vöøa qua, moät ñoaøn Ñaïi bieåu nhaân só trí thöùc vaø cöïu caùn boä chieán só

thuoäc Ban Trí vaän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh - anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân, ñöôïc söï chaáp thuaän vaø

giuùp ñôõ cuûa Thaønh uûy, ñaõ ñaùp maùy bay ñi Haø Noäi thöïc hieän moät chöông trình tham quan trong thôøi gian 5

ngaøy.

Ñaây laø chuyeán tham quan ñaàu tieân cuûa Ñoaøn ñaïi bieåu Ban Trí vaän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh

ra thaêm Thuû ñoâ töø sau ngaøy Mieàn Nam ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng vaø Thoáng nhaát ñaát nöôùc. Chuyeán ñi cuûa

Ñoaøn coøn coù moät yù nghóa ñaëc bieät vì khoâng chæ laø tham quan maø coøn laø dòp toát ñeå phaùt huy truyeàn thoáng

Caùch maïng cuûa moät toå chöùc mang tính ñaëc thuø - caû veà hình thöùc toå chöùc vaø phöông thöùc hoaït ñoäng; ñoù laø

Ban Trí vaän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh trong cuoäc khaùng chieán thaàn thaùnh choáng Myõ cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta

döôùi söï laõnh ñaïo saùng taïo taøi tình cuûa Ñaûng. Vôùi yù nghóa ñaëc bieät ñoù, Ñoaøn coøn mang moät caùi teân ñaày ñuû

nöõa ñöôïc ghi treân caùc voøng hoa: “Ñoaøn ñaïi bieåu nhaân só, trí thöùc; cöïu caùn boä, chieán só vuõ trang, giao lieân

coâng khai, gia ñình lieät só vaø cô sôû caùch maïng cuûa Ban Trí vaän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh - anh huøng löïc

löôïng vuõ trang nhaân daân”. Ñoù laø thaønh phaàn tieâu bieåu cuûa Ñoaøn ra thaêm Thuû ñoâ laàn naøy.

Chöông trình chuyeán tham quan ñöôïc theå hieän daøy ñaëc caùc noäi dung chính yeáu trong suoát 4

ngaøy töø 20 ñeán 23/06/2015, vôùi söï höôùng daãn cuûa Maët traän Toå quoác VN TP Hoà Chí Minh. Tröôùc ngaøy bay ra

Haø Noäi, Ñoaøn ñaõ taäp hoïp taïi cô quan Maët traän ñeå oån ñònh veà toå chöùc vaø nghe phoå bieán chöông trình cuøng caùc

ñieàu daën doø caàn thieát cuûa caùc höôùng daãn vieân Sai Goøn Tourist, ñôn vò seõ chaêm lo cho Ñoaøn trong suoát

chuyeán ñi. Tröôùc ñoù, caùc thaønh vieân trong Ñoaøn cuõng ñaõ ñöôïc khaùm söùc khoeû chu ñaùo taïi Ban Baûo veä söùc

khoûe Thaønh uûy vaø cô quan coøn cöû 2 Baùc só cuøng ñi vôùi Ñoaøn.

Khôûi ñaàu chuyeán tham quan, Ñoaøn ñaõ taäp trung taïi cô quan Maët traän vaøo luùc 5 giôø saùng

ngaøy 20/06/2015 ñeå ra saân bay Taân Sôn Nhaát. Ñeán saân bay Noäi Baøi vaøo khoaûng 10 giôø vaø sau ñoù, Ñoaøn ñaõ

leân ñöôøng ngay ñi thaêm khu di tích K.9 ôû Ba Vì, Sôn Taây treân ñöôøng veà Haø Noäi vaøo chieàu toái cuøng ngaøy.

Ñaây laø khu caên cöù cuûa Trung öông Ñaûng vaø Chính Phuû ñöôïc Baùc Hoà quyeát ñònh cho xaây döïng

ñeå ñeà phoøng chieán tranh coù theå lan roäng ra toaøn mieàn Baéc. Khu K.9 ñöôïc khaûo saùt, thieát keá, caûi taïo, xaây

döïng töø cuoái naêm 1960 vaø hoaøn thaønh vaøo thaùng 12/1969. Sau khi Baùc maát ngaøy 2/9/1969, thi haøi Baùc ñöôïc

ñaët taïi khu 75A (töùc K.84) ôûÛ Haø Noäi. Sau 8 thaùng, Boä Chính trò quyeát ñònh di chuyeån thi haøi Baùc leân caên cöù

K.9 ñeå ñöôïc baûo quaûn, gìn giöõ an toaøn hôn. Cuoäc di chuyeån (laàn thöù nhaát naøy) vöôït qua bao khoù khaên trôû

ngaïi nhöng thi haøi Baùc vaãn giöõ ñöôïc nguyeân veïn trong ñieàu kieän khí haäu vuøng nhieät ñôùi; ñöôïc phaùi ñoaøn

chuyeân gia Lieân Xoâ ñaùnh giaù toát ñeïp. Ñeán ngaøy 20/11100/1970, moät söï kieän ñaõ gaây bieán ñoäng laø quaân Myõ cho

maùy bay tröïc thaêng thaû bieät kích xuoáng vuøng ñoài nuùi Sôn Taây ñeå giaûi thoaùt boïn giaëc laùi Myõ bò ta giam giöõ

taïi ñaáy nhöng chuùng laïi “voà huït”. Sau bieán coá treân, Boä Chính trò quyeát ñònh ñöa thi haøi Baùc trôû veà Khu 75A

taïi Haø Noäi vaøo ngaøy 4/12/1970. Roài ñeán muøa Thu naêm 1971, laïi moät bieán coá khaùc xaûy ra. Trong khi boïn My

taêng cöôøng neùm bom ñaùnh phaù mieàn Baéc thì moät traän luõ luït raát lôùn ñaõ xaûy ra keå töø 50 naêm qua, nöôùc soâng

-2-

Hoàng daâng cao tôùi 14m10 coù khaû naêng laøm vôõ ñeâ, Thuû ñoâ Haø Noäi bò ñe ñoïa nghieâm troïng. Tröôùc tình hình

ñoù, Boä Chính trò laïi phaûi lo tìm ñòa ñieåm khaùc ñeå di dôøi thi haøi Baùc ñeán nôùi an toaøn hôn. Vaø Quaân uûy Trung

öông quyeát ñònh khaån tröông ñöa Baùc trôû laïi Khu caên cöù K.84 vaøo ngaøy 19/9/1071, trong ñieàu kieän ñöôøng saù

bò luõ luït phaù hoûng, ñoaøn xe di chuyeån raát khoù khaên. Sau 8 thaùng xa caùch, Baùc laïi trôû veà nôi ñaây trong söï ñoùn

tieáp vaø chaêm soùc chu ñaùo cuûa moïi ngöôøi. Qua ñeán muøa heø naêm 1972, giaëc Myõ laïi taêng cöôøng neùm bom mieàn

Baéc, Ñoaøn 69 phaûi ñöa thi haøi Baùc töø nhaø kính xuoáng haàm ngaàm vaø Boä Chính trò laïi phaûi moät laàn nöõa choïn

moät ñòa ñieåm baûo ñaûm tuyeät ñoái an toaøn neân ñaõ choïn moät hang ñaù lôùn caùch khu K.84 15 km, caûi taïo vaø xaây

döïng thaønh moät coâng trình mang maät danh K.2. Vaø ñeán ngaøy 11/7/1972 Ñoaøn 69 ñaõ di chuyeån thi haøi Baùc veà

taïm nghæ nôi ñaây. Sau Hieäp ñònh Paris ñöôïc kyù keát ngaøy 28/01/1973, tình hình chieán söï laéng dòu, Boï Chính trò

laïi quyeát ñònh ñöa Baùc veà laïi K.84; ñaây laø laàn di chuyeån thöù 5 keå töø ngaøy Baùc qua ñôøi!

Vaø töø ñaây, Ñoaøn 69 chæ coøn nghó ñeán laàn di chuyeån thöù 6 - ñöa Baùc veà laïi Thuû ñoâ ñeå Baùc ñöôc

nghìn thu an giaác trong Laêng moä cuûa Ngöôøi - moät coâng trình vó ñaïi ñaõ ñöôïc chuaån bò moïi ñieàu kieän, ñaõ ñöa

vaøo thi coâng töø thaùng 9/1973 vaø ñang trong giai ñoaïn gaáp ruùt hoaøn thaønh. Quaû ñuùng nhö vaäy, khu Laêng moä

cuûa Baùc vaø Quaûng tröôøng Ba Ñình ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh vaøo ngaøy 29/08/1975; ñoù laø muøa Xuaân thöù 6 keå töø

ngaøy Ñoaøn 69 ñöôïc thaønh laäp ñeå chuyeân traùch vieäc baûo quaûn, gìn giöõ an toaøn thi haøi Baùc. Ngaøy 18/07/1975

tröôùc ñoù, Ñoaøn 69 ñaõ di chuyeån thi haøi Baùc töø K.84 veà ñeán Haø Noäi vaø tieáp ñoù, ñöa Baùc vaøo Laêng theo ñuùng

keá hoaïch ñaõ ñöôïc chuaån bò moät caùch hoaøn haûo. Söù maïng cuûa Ñoaøn K.9 ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh thaéng lôïi vaø Boä

Tö leänh baûo veä Laêng (Ñoaøn 969) ñaõ ñöôïc thaønh laäp, ñaùnh daáu moät böôùc phaùt trieån quan troïng trong nhieäm

vuï gìn giöõ thi haøi cuûa Ngöôøi theo nguyeän voïng cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân ta.

Thôøi gian 40 naêm gìn giöõ thi haøi Baùc vaø hôn 30 naêm baûo veä Laêng, cho ñeán nay, Ñoaøn 969 ñaõ

thöïc hieän xuaát saéc nhieäm vuï troïng ñaïi cuûa Ñaûng vaø nhaân daân giao phoù.

Ngaøy thöù hai cuûa chuyeán ñi, ngaøy 21/906/2015 Ñoaøn ñaõ ñöôïc höôùng daãn ñi tham quan Khu

di tích Traøng An - Baùi Ñính vaø coá ñoâ Hoa Lö ôû Ninh Bình, treân tuyeán ñöôøng vaøo Nam, caùch Haø Noäi treân

100 km. Nôi ñaây laø moät quaàn theå khu di tích vaø thaéng caûnh tuyeät vôøi cuûa non soâng ñaát nöôùc Vieät Nam ñöôïc

thieân nhieân ban taëng vaø ñöôïc Unesco coâng nhaän laø Khu phöùc hôïp thieân nhieân vaø di tích vaên hoùa taâm linh cuûa

theá giôùi; ñöôïc du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc bieát ñeán töø nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû 21 vaø ñöôïc ví nhö laø moät

“Haï Long treân caïn” cuûa Vieät Nam.

Trong buoåi saùng, Ñoaøn ñi thaêm Chuøa Baùi Ñính (coå töï vaø taân töï) vôùi caùc coâng trình kieán

truùc xaây döïng quy moâ vôùi 13 kyû luïc ñöôïc xaùc laäp ñaõ ñeå laïi cho du khaùch nhieàu aán töôïng. Ñoaøn thi thaêm khu

Ñeàn vua Ñinh - vua Leâ, ñaém mình trong khoâng khí traàm maëc cuûa Coá ñoâ Hoa Lö coå kính. Vaø ñaëc bieät laø ñöôïc

tham quan Khu du lòch sinh thaùi Traøng An vôùi soâng nöôùc trong xanh xuyeân qua moät heä thoáng 9 hang ñoäng ñaù

voâi (trong toång soá 49 hang ñoäng xuyeân thuûy) ñaõ laøm cho moïi ngöôøi queân ñi caùi naéng chieàu raùt da ñeå vui say

vôùi nhöõng chieác thuyeàn nan nheï löôùt treân doøng soâng bao quanh hang ñoäng, trong suoát caû buoåi chieàu. Caûnh

vaät Traøng An ñaõ thöïc söï laøm meâ hoaëc loøng ngöôøi, keå caû nhöõng ai ñaõ moät laàn ñeân thaêm nôi ñaây vaø seõ coøn

muoán coù ñöôïc nhieàu laàn ñi thuyeàn treân doøng soâng thô moäng naøy nöõa. Vaø, moïi ngöôøi ñeàu coù caûm nhaän ñöôïc

thaàm saâu theâm tình yeâu meán non soâng ñaát nöôùc Vieät Nam.

-3-

Vaø, taâm hoàn thô moäng cuûa du khaùch cuõng töùc caûnh sinh tình:

Veà Traøng An tham quan thaéng tích

Ñeàn Ñinh-Leâ, Baùi Ñính, Hoa Lö

Coá ñoâ pheá tích xa môø

Moät pho söû saùch, thöïc mô nao loøng.

Doøng Traøng An xanh trong ñaùy nöôùc

In boùng thuyeàn xuoâi ngöôïc vaøo ra

Du haønh chín ñoäng vöôït qua

Moät chieàu naéng ñep … gaám hoa ñaát trôøi.

Hoâm nay, ngaøy 23/06/2015 laø ngaøy ñaëc bieät cuûa chöông trình chuyeán tham quan Thuû ñoâ laàn

naøy maø Ñoaøn ñaõ chuaån bò tinh thaàn cho moïi ngöôøi. Ai naáy cuõng chænh teà trang phuïc - sô mi daøi tay thaét caø-

vaït vaø caû aùo veste, vôùi huy hieäu cuûa ñôn vò “anh huøng LLVTND” mang treân ngöïc.

Buoåi saùng, Ñoaøn ñeán chaøo vò Chuû tòch Uûy ban Trung Öông Maët traän Toå quoác VN taïi cô quan

Maët traän vaø buoài chieàu, Ñoaøn ñöôïc Phoù Chuû tòch Nöôùc ñoùn tieáp taïi Vaên phoøng Phuû Chuû tòch, vôùi danh

nghóa Ban Trí vaän - Maët traän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh trong thôøi kyø choáng Myõ cöùu nöôùc, moät ñôn vò ñöôïc

Nhaø nöôùc phong taëng danh hieäu “Anh huøng Löïc löôïng vuõ trang nhaân daân”. Tröôùc ñoù, Ñoaøn ñaõ ñi thaêm

khu Vaên mieáu-Quoác töû giaùm, moät di tích vaên hoùa cuûa daân toäc.

Taïi cô quanTrung Öông Maët traän, ñoàng chí Nguyeãn Thieän Nhaân - Uûy vieân Boä Chính trò, Chuû

tòch Uûy ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam ñaõ thaân maät chaøo ñoùn Ñoaøn vaø phaùt bieåu hoan ngheânh

chuyeán tham quan Thuû ñoâ cuûa Ñoaøn. Sau ñoù, ñoàng chi Tröôûng ñoaøn - Phoù Chuû tòch Uûy ban Maët traän Toå

quoác TP Hoà Chí Minh baùo caùo vôùi Chuû tòch veà muïc ñích, chöông trình chuyeán tham quan cuõng nhö giôùi

thieäu thaønh phaàn cuûa Ñoaøn. Vaø tieáp theo, ñoàng chí Tröôûng ban Lieân laïc truyeàn thoáng Ban Trí vaän ñaõ baùo

caùo quaù trình hình thaønh vaø hoaït ñoäng cuûa Ban Trí vaän Maët traän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh trong thôøi kyø

choáng Myõ cöùu nöôùc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Maët traän Giaûi phoùng mieàn Nam töø nhöõng naêm 1965 vaø

phaùt trieån maïnh meõ veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng töø tröôùc cuoäc Toång tieán coâng Teát Maäu Thaän 1968, vôùi ñaày ñuû

caùc toå chöùc thaønh vieân goàm caû Trí vaän, Giaùo vaän vaø Tö saûn vaän. Caùc nhaân só, trí thöùc vaø nhaø giaùo yeâu nöôùc,

caùc nhaø tö saûn daân toäc ñöôïc söï vaän ñoäng cuûa Ban Trí vaän ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp tích cöïc vaø höõu hieäu trong

coâng cuoäc ñaáu tranh vaø keát thuùc thaéng lôïi söï nghieäp giaûi phoùng mieán Nam - thoáng nhaát ñaát nöôùc moät caùch

troïn veïn vaøo ngaøy 30/04/1975. Ñoaøn cuûa Ban Trí vaän ra thaêm Thuû ñoâ laàn naøy goàm caùc thaønh vieân tieâu bieåu

laø caùn boä, chieán só vaø caùc cô sôû Caùch maïng, caùc giao lieân ñöôøng daây - nhöõng ngöôøi ñaõ aâm thaàm hoaït ñoäng bí

maät trong loøng ñòch töø ngaøy tuoåi môùi ñoâi möôi cho ñeán nay ñaõ laø nhöõng oâng, nhöõng baø tuoåi ñaõ 84, 85. Moät soá

thaønh vieân treû tuoåi ñi theo Ñoaøn hoâm nay laø con chaùu cuûa gia ñình caùc caùn boä vaø caùc lieät só ñaõ hy sinh trong

söï nghieäp choáng Myõ cöùu nöôùc. Phaùt bieåu cuûa moät soá thaønh vieân trong cuoäc gaëp maët hoâm nay laø nhöõng nhaân

chöùng lòch söû ñaõ minh hoaït theâm moät caùch soáng ñoäng veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa Ban Trí vaän-Maët traän Khu

uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh naêm xöa.

-4-

Tieáp ñoù, ñoàng chí Nguyeãn Thieän Nhaân ñaõ ñi chaøo hoûi vaø taëng quaø, taëng huy hieäu Maët traän cho

töøng thaønh vieân trong Ñoaøn, bieåu loä tình caûm raát chaân thaønh. Phaùt bieåu cuoái cuøng, ñoàng chí Chuû tòch mong

muoán seõ coøn ñöôïc dòp ñoùn tieáp theâm caùc Ñoaøn cuûa Ban Trí vaän ra thaêm Thuû ñoâ, vaøo dòp Leã Quoác khaùnh 2/9

vaø ngaøy kyû nieäm thaønh laäp Maët traän Giaûi phoùng mieàn Nam vaøo thaùng 12/2015.

Buoåi chieáu cuøng ngaøy, Ñoaøn ñaõ ñeán thaêm Phuû Chuû tòch, thaêm Hoäi tröôøng Ba Ñình vaø ñöôïc

Phoù Chuû tòch Nöôùc ñoùn tieáp. Cuõng nhö ôû cô quan Trung öông Maët traän Toå quoác VN, taïi ñaây Ñoaøn cuõng

ñaõ baùo caùo vôùi ñoàng chí Nguyeãn thò Doan, Uûy vieân Trung öông Ñaûng - Phoù Chuû tòch nöôùc veà muïc ñích vaø yù

nghóa chuyeán tham quan cuõng nhö quaù trình hình thaønh, phaùt trieån toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Ban trí vaän-Maët

traän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh cuøng vôùi vieäc giôùi thieäu thaønh phaàn vaø töøng thaønh vieân trong Ñoaøn, qua phaùt

bieåu cuûa ñoàng chí Tröôûng ñoaøn vaø ñoàng chí Tröôûng ban Lieân laïc truyeàn thoáng Ban Trí vaän, cuøng vôùi caùc

phaùt bieåu minh hoïa cuûa moät soá thaønh vieân trong Ñoaøn.

Ñaùng chuù yù laø phaùt bieåu cuûa “nhaân vaät Caûnh saùt tröôøng Saøi Goøn” Trieäu Quoác Maïnh, moät

thaønh vieân Ban Trí vaän cuûa chuùng ta, ñaõ keå laïi nhöõng hoaït ñoäng ñaëc bieät cuûa mình trong nhöõng ngaøy cuoái

cuøng cuûa cheá ñoä Saøi Goøn tröôùc 30/04/1975 laø ñaõ ra leänh thaû heát tuø chính trò bò giam giöõ trong caùc nhaø lao sau

khi coù leänh keâu goïi haï vuõ khí cuûa Toång thoáng nguïy quyeàn Döông Vaên Minh, Vaø cuøng luùc, ñaõ voâ hieäu hoùa

toaøn boä löïc löôïng Caûnh saùt nguïy quyeàn ñöôïc trang bò “taän raêng” vôùi aâm möu choáng traû quyeát lieät quaân Giaûi

phoùng trong cuoäc taán coâng vaøo saøo huyeät cuoái cuøng cuûa chuùng.

Vaø phaùt bieåu cuûa ñaïi dieän Tieåu ban Tö saûn vaän cho thaáy, vieäc vaän ñoäng caùc nhaø tö saûn daân

toäc uûng hoä Maët traän Giaûi phoùng döôùi nhieàu hình thöùc hoaït ñoäng bí maët, hôïp phaùp vaø baát hôïp phaùp trong

cuoäc khaùng chieán choáng Myõ ñaõ ñem laïi nhöõng hieäu quaû tích cöïc. Caùc nhaø tö saûn yeâu nöôùc (nhö Oâng Aâu

Quang Caûnh, oâng Nguyeãn Vaêên Haïnh vaø nhieàu nhaân vaät coù teân tuoåi khaùc) coù moái quan heä töø tröôùc vôùi caùc vò

trong Uûy ban Maët traän Giaûi phoùng mieàn Nam (Luaät sö Nguyeãn Höõu Thoï, Luaät sö Trònh Ñình Thaûo, Baùc só

Döông Quyønh Hoa …) ñaõ tích cöïc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa Ban Trí vaän töø khi môùi thaønh laäp cho ñeán

ngaøy Giaûi phoùng 30/04/1975. Vaø tieáp ñoù, ngay töø sau ngaøy Giaûi phoùng. caùc nhaø tö saûn laïi tieáp tuïc tham gia

caùc hoaït ñoäng cuûa Maët traän Toå quoác VN Thaønh phoá Hoà Chí Minh trong vieäc khaån tröông phuïc hoài neàn kinh

teá bò suy suïp ñeå kòp thôøi phuïc vuï ñôøi soáng cuûa nhaân daân Thaønh phoá. Haàu heát caùc nhaø tö saûn ñaõ tham gia tích

cöïc vaøo toå chöùc Hieäp hoäi Coâng Thöông Thaønh phoá döôùi söï höôùng daãn cuûa Ban Lieân laïc Coâng Thöông - moät

toå chöùc keá thöøa cuûa Tieåu ban Tö saûn vaän, chòu söï laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa Ñaûng uûy Maët traän vaø söï quaûn lyù cuûa

Uûy ban nhaân daân Thaønh phoá; ñaõ tham gia tích cöïc vaøo coâng cuoäc ñoåi môùi kinh teá cuûa Thaønh phoá, thoâng qua

caùc chuû tröông vaø chính saùch môùi veà kinh teá ñöôïc Thaønh phoá ban haønh. Ñaëc bieät laø höôûng öùng thi haønh

quyeát ñònh 34/UB cuûa UBND Thaønh phoá, cho pheùp vaø khuyeán khích phaùt trieån thaønh phaàn kinh teá caù theå

(ngoaøi kinh teá quoác doanh); chuû tröông cho thaønh laäp Khu cheá xuaát vaø vaän ñoäng thaân nhaân Vieät kieàu cuøng

vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi hôïp taùc ñaàu tö vaøo Vieät Nam. Tieáp ñeán, töø sau Ñaïi hoäi 6 cuûa Ñaûng vaø söï ra ñôøi Nghò

quyeát 16/Boä Chính trò, coâng cuoäc ñoåi môùi kinh teá caû nöôùc buøng phaùt maïnh meõ, thaønh phaàn tö saûn daân toäc

cuûa Thaønh phoá caøng coù ñieàu kieän ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng ñaàu tö, ñoùng goùp hieäu quaû vaøo vieäc phaùt trieån

kinh teà cuûa caû nöôùc.

Ñoàng chí Phoù Chuû tòch Nöôùc raát vui möøng ñöôïc ñoùùn tieáp Ñoaøn vaø bieåu loä söï ñoàng tình qua caùc

phaùt bieåu cuûa Ñoaøn. Ñaëc bieät, ñaõ toû lôøi ngôïi khen caùc chò em trong Ñoaøn nay tuoåi ñaõ cao nhöng coøn “raát

-5-

ñeïp” vaø ngaøy xöa coøn laø nhöõng thieáu nöõ maø hoaït ñoäng raát gan daï vaø möu trí trong loøng ñòch. Ñoàng chí ñaõ

hoan ngheânh taát caû caùc thaønh vieân trong Ñoaøn. Sau cuøng, ñoàng chí ñaõ thaân maät ñi chaøo hoûi, taëng aûnh Baùc

Hoà, taëng quaø cho töøng ngöôøi vaø coøn ñeà nghò chuïp aûnh chung ñeå kyû nieäm moät chuyeán ñoùn tieáp ñaëc bieät vaø

thaân tình vôùi Ñoaøn Ban Trí vaän-Maët traän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh trong thôøi kyø choáng Myõ cöùu nöôùc.

Vaøo cuoái buoåi chieàu, Ñoaøn coøn ñöôïc ñöa ñeán Hoäi tröôøng Ba Ñình, ngoài treân taàng cao ñeå döï

thính moät phieân hoïp Quoác hoäi ñang dieãn ra taïi nôi ñaây trong khoâng khí trang nghieâm vaø troïng theå.

Ngaøy cuoái cuøng cuûa chuyeán tham quan, buoåi saùng Ñoaøn ñöôïc ñöa ñi thaêm Laêng Baùc vaø buoåi

chieàu ñi thaêm Khu di tích Hoaøng thaønh Thaêng Long.

Laêng Baùc cuøng vôùi Quaõng tröôøng Ba Ñình vaãn lieân tuïc ñoùn tieáp töøng ñoaøn du khaùch caû ngöôøi

nöôùc ngoaøi ñeán vieáng trong moät baàu trôøi aám aùp tình yeâu thöông vaø kính troïng thieâng lieâng cuûa moïi ngöôøi.

Vaãn laø ngoâi nhaø saøn, nôi laøm vieäc cuûa Ngöôøi vaø ao caù “Baùc Hoà” giöõa moät khu vöôøn quanh naêm xanh töôi,

maùt meû vôùi nhöõng loaøi caây tieâu bieåu cuûa moïi mieàn ñaát nöôùc, ñaëc bieät laø caây vuù söõa mieàn Nam vôùi caây döøa

Beàn Tre vaø nhöõng haøng tre “xanh xanh Vieät Nam” vaãn laø nhöõng hình aûnh theå hieän tình caûm thaân thöông cuûa

nhaân daân khaép caû moïi mieán nöôùc ñaát nöôùc ñoái vôùi vò laõnh tuï kính yeâu cuûa daân toäc.

Buoåi chieàu, Ñoaøn ñöôïc höôùng daãn ñi tham quan Khu di tích Hoaøng thaønh Thaêng Long. Ñöôïc

taän maét chöùng kieán nhöõng di tích Thaêng Long vôùi nhöõng maãu hieän vaät coù ñeán 1.000 naêm tuoåi môùi ñöôïc phaùt

hieän töø trong loøng ñaát vaø coâng trình khaûo coå naøy coøn ñöôïc tieáp tuïc khai thaùc, moïi ngöôøi ñeàu coù ñöôïc hieåu

bieát saâu saéc hôn veà lòch söû döïng nöôùc cuûa daân toäc ta vaø thaám saâu yù nghóa cuûa ñaïi leã 1.000 naêm Thaêng Long

ñöôïc toå chöùc moät caùch troïng theå caùch ñaây khoâng laâu.

Qua 4 ngaøy tham quan Thuû ñoà vôùi moät chöông trình daøy ñaëc, coù leõ ñieàu coøn ñoïng laïi moät

caùch thaám thía trong taâm hoàn moïi ngöôøi laø nhöõng ngaøy ñöôïc ñeán thaêm Khu caên cöù K.9 - nôi baûo quaûn, gìn

giöõ thi haøi Baùc Hoà trong nhöõng naêm khaùng chieán töø 1969 ñeán 1975 vôùi 6 laàn di chuyeån trong ñieàu kieän

ñaõ phaûi vöôït qua bao nhieâu khoù khaên, gian khoå! Tieáp ñoù, laø ngaøy vaøo thaêm Laêng Baùc, ñöôïc thaáy laïi Baùc

vaãn nhö ñang ung dung yeân giaác nghìn thu trong tình kính yeâu thieâng lieâng cuûa caû moät daân toäc vaø baïn beø

quoác teá. Vaø vaây quanh Baùc laø caû moät röøng caây xanh töôi döôùi moät baàu trôøi baùt ngaùt vaø moãi ngaøy “maët trôøi ñi

qua treân laêng” vaãn thaáy “coù moät maët trôøi trong laêng raát ñoû”. Vaâng, chuùng ta raát thaám thía tình yeâu saâu saéc

vôùi Baùc Hoà - “moät laõnh tuï kieät xuaát cuûa daân toäc Vieät Nam, moät danh nhaân vaên hoùa theá giôùi” vaãn coøn soáng

maõi trong loøng chuùng ta.

Baát chôït, nhöõng tình caûm vaø loøng kính yeâu thieâng lieâng vôùi Baùc traûi qua nhieàu laàn ñöôïc ñeán

vieáng Baùc taïi nhieàu nôi treân ñaát nöôùc naøy vuït troãi daäy trong toâi. Vaø baøi thô döôùi ñaây vieát veà Baùc trong

chuyeán ra thaêm “Thuû ñoâ gioù ngaøn” ñöôïc döøng chaân beân Laùn Naø Löøa - nôi Baùc naèm trong nhöõng ngaøy troïng

beänh coù “Chuù Vaên” beân caïnh - vôùi lôøi daën laïi cuûa Baùc ñaõ “neân trang lòch söû”.

Chuyeán ra thaêm Thuû ñoâ 4 ngaøy ñaõ keát chaët theâm tình caûm cuûa Gia ñình Ban Trí vaän-Maët

traän Khu uûy Saøi Goøn-Gia Ñònh chuùng ta. Mong coù theâm nhöõng chuyeán tham quan cho nhöõng thaønh vieân chöa

tham gia chuyeán ñi laàn naøy, nhö lôøi moøi cuûa ñoàng chí Chuû tòch Uûy ban Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät

Nam trong cuoäc tieáp xuùc vöøa qua.

K.T.

-6-

Nhö coøn nghe hôi aám cuûa Ngöôøi

Kim Thaïch

Veà ñöùng nôi ñaây beân Laùn Naø Löøa

“Thuû ñoâ gioù ngaøn” nuùi röøng xanh thaúm

Gian leàu vaéng ngaäp tình yeâu thaám ñaãm

Nhö coøn mong manh hôi aám cuûa Ngöôøi …

Thuôû trôøi ñaát coøn chìm trong ñeâm toái

Giöõa ñaïi ngaøn, moät ñoám löûa saùng leân

Maáy ngaøn naêm keát tuï khí huøng thieâng

Toûa saùng caû khaép non soâng nguoàn coäi.

Chieác “baøn ñaù choâng cheânh” beân bôø suoái

Nhö coøn daáu in boùng goäi cuûa Ngöôøi

Moät chí lôùn soi muoân ñöôøng vaïn loái

Raïng aùnh hoàng choùi loïi coõi trôøi Nam.

Trong nhöõng ngaøy laâm troïng beänh nguy nan

Ngöôøi naèm ñoù vaø “Chuù Vaên” beân caïnh *

Caên laùn nhoû cuøng chung tình aám laïnh

Ñaõ khaéc ghi lôøi caên daën ñaù vaøng.

Ñeán hoâm nay röøng nuùi vaãn aâm vang

Lôøi Ngöôøi daën ñaõ neân trang lòch söû

“Duø phaûi ñoát chaùy caû daõy Tröôøng Sôn …” huøng vó

Lôøi nguyeän theà vang huøng khí Vieät Nam …

Veà nôi ñaây giöõa röøng nuùi ñaïi ngaøn

Nghe loäng gioù moät taâm hoàn thôøi ñaïi

Tình yeâu lôùn vaø teân Ngöôøi soáng maõi

Vôùi thôøi gian treân khaép daûi non soâng.

Kyû nieäm chuyeán ñi thaêm “Thuû ñoâ gioù ngaøn”

Thaùng 5/2007

K.T.

…………………………

* Kim Thaïch (Leâ Ngoïc Toáng) - 60/22 Yeân Theá, P.2, Q.Taân Bình, TPHCM. - ÑT: 0918.657.049

NHAÄT KYÙ MOÄT CHUYEÁN ÑI

*****

ÑOAØN ÑAÏI BIEÅU BAN TRÍ VAÄN

MAËT TRAÄN KHU UÛY SAØI GOØN - GIA ÑÒNH

Ñôn vò “Anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân”

ÑI THAÊM THUÛ ÑOÂ HAØ NOÄI

*

* *

TP Hoà Chí Minh

---------------------------

Thaùng 06 naêm 2015

----------------------------

 

DANH SACH Đi HANỘI - Copy (2)

danh sách đi Hanoi trang sau 2

Xep Phòng trang 1 - Copy (2)

Xep Phòng trang 2

NHỮNG SLIDESHOW PHOTOS “đang xử lý”

 

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

thanh nien viet baotuoitre

Vietnam lambastes China for fishermen harassment, island building

Thanh Nien Daily

But that obligation is supposed to be fulfilled in consultation with neighbors, not arbitrarily,” Gregory Poling, a Southeast Asia analyst at the Washington-based think tank Center for Strategic and International Studies, told Thanh Nien News. “And it ...

Vietnamese ex-cop sentenced to life for fraud

Thanh Nien Daily

A Hanoi court on Tuesday handed down the life sentence to a former police officer for swindling around VND17 billion (US$780,000) fromThanh Nien Newspaper a decade ago. Ngo Van

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC