Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

HỘI NGHỊ CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM (Lần I) Viện Lịch sử Dòng họ TP.HCM ra đời và hoạt động với nhiều chức năng nghiên cứu và thực hành gia phả, góp phần xây dựng ngành Gia phả học. Trong đó, việc tập hợp và kết nối các chi họ đã dựng phả, các Hội đồng Gia tộc và các Ban liên lạc Dòng họ Việt Nam, nhằm xây dựng và phát triển lâu dài "Văn hóa dòng họ gia đình Việt Nam".xem đầy đủ ở dưới *-* BẢN TIN SỐ 2 Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG năm 2015 Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và 2 năm thành lập Viện; với yêu cầu đổi mới và bổ sung phương thức hoạt động trên cơ sở thống nhất định hướng chung của Hội đồng Viện và Chương trình hoạt động 2014-2015; Lãnh đạo Viện xây dựng chương trình hoạt động năm 2015 như sau:


StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip  

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

 

 

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ

TP.HỒ CHÍ MINH

Số: ......../VP-VLSDH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

KẾ HOẠCH

HỘI NGHỊ CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM (Lần I)

Viện Lịch sử Dòng họ TP.HCM ra đời và hoạt động với nhiều chức năng nghiên cứu và thực hành gia phả, góp phần xây dựng ngành Gia phả học. Trong đó, việc tập hợp và kết nối các chi họ đã dựng phả, các Hội đồng Gia tộc và các Ban liên lạc Dòng họ Việt Nam, nhằm xây dựng và phát triển lâu dài "Văn hóa dòng họ gia đình Việt Nam".

I. Mục đích:

- Tổng kết hoạt động liên ngành Gia phả học, đánh giá các thành tựu và hạn chế việc dựng phả của các chi họ.

- Thông tin một số phương hướng hoạt động của Viện Lịch sử Dòng họ, Trung tâm Unesco nghiên cứu văn hóa Dòng họ Việt Nam, Trung tâm thực hành gia phả và Câu lạc bộ Gia phả học TP.HCM.

- Báo cáo kinh nghiệm hoạt động của các chi họ và tác dụng sau khi dựng phả với dòng họ. Báo cáo của Hội đồng gia tộc hoặc Ban liên lạc dòng họ và phát huy vai trò hoạt động là người đại diện của dòng họ.

II. Yêu cầu:

- Tổ chức hội nghị trên phạm vị cả nước một cách nghiêm túc, khoa học và tiết kiệm.

- Nối kết các hoạt động liên ngành Gia phả học.

- Lãnh đạo Viện phân công theo dõi và tổ chức thực hiện.

III. Nội dung

A- Kế hoạch nội dung:

1- Dự thảo báo cáo Tổng kết và thông qua Lãnh đạo Viện và Hội đồng Viện (A. AN)

2- Về Phương hướng hoạt động của Viện (A. Lễ chuẩn bị).

3- Xây dựng đề cương và tổ chức xuất bản Ấn phẩm số 3 về Gia phả học của Viện; thông báo và định hướng các bài viết cho các chi họ và các ban liên lạc các dòng họ (A. Lộc chuẩn bị)

B- Kế hoạch tổ chức hội nghị:

1. Hoàn chỉnh danh sách khách mời (địa chỉ, Email, Tel ...) các đối tượng :

- Các Hội đồng gia tộc, Ban liên lạc Dòng họ, các Chi họ đã dựng phả.

- Các cơ quan, Ban ngành, Mặt trận và Ban tôn giáo TP.HCM , các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu.

- Các báo, đài

2. Số lượng: khoảng 300 người tham dự.

(miền Bắc 30%, miền Trung 20%, miền Nam 50%)

3. Địa điểm (dự kiến): Hội trường 272 Võ Thị Sáu (Q.3).

4. Tổ chức hội nghị: phối hợp có Hợp đồng giữa Viện LSDH và Công ty Kỷ lục Việt Nam. Chi phí dự kiến: khoảng 120.000.000 đ (Một trăm hai mươi triệu đồng) trong đó: Công ty kỷ lục Việt Nam đảm trách 100 triệu đồng.

- Chuyên môn: Viện Lịch sử Dòng họ

- Truyền thông : Công ty Kỷ Lục Việt Nam

C. Chương trình Hội nghị

1. Báo cáo đánh giá về vai trò của liên ngành Gia phả học, các thành tựu của Hội đồng Gia tộc và Chi họ dựng phả (anh An Viện phó viết và đọc 20 phút )

2. Báo cáo (chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Viện Lịch sử Dòng họ (Anh Lễ Viện trưởng viết và đọc (10 phút).

3. Phát biểu: Đại diện Kỷ lục Việt Nam, Giám đốc Lê Trần Trường An (10 phút).

4. Phát biểu: Hoạt động của TT Unesco nghiên cứu văn hóa gia đình và Dòng họ (Ông Trịnh Yên hay ông Bền viết và đọc 10 phút)

5. Phát biểu của tạp chí Viện Lịch sử Dòng họ (PGS. TS Võ Văn Lộc - Viện phó viết và đọc) (10 phút)

6. Trình bày đề tài "Mạng gia phả xã hội" (Thạc sĩ Lê Bá Quang viết và đọc) (10 phút)

7. Phát biểu của các đại diện ( mỗi đại diện là 10 phút).

- Hội đồng gia tộc (3 đại diện)

- Các Dòng họ đã dựng phả (4 đại diện)

- Các Ban liên lạc Dòng họ (3 đại diện)

(Nêu kinh nghiệm - kiến nghị / MTTQ, Ban tôn giáo ...)

8. Đại diện MTTQ hay Ban tôn giáo (10 phút)

9. Lời kết và cảm tạ của (PGS.TS Mạc Đường (10 phút)

IV. Thời gian:

- Tháng 3-2015, thống nhất kế hoạch và ký kết Hợp đồng hợp tác tổ chức Hội nghị. Chuẩn bị các báo cáo trình bày trong Hội nghị theo phân công và tiến trình thực hiện, kịp đăng vào Ấn phẩm số 3 của Viện.

- Tháng 4-2015 Thông báo các chi họ, ban liên lạc dòng họ viết bài tham gia Hội nghi và đăng trên Ấn phẩm số 3 (Viện LSDH) do TS. Võ văn Lộc đảm trách tập hợp bài in ấn và hoàn chỉnh (trước Hội nghị 7 ngày).

- Thời gian: từ 8 giờ đến 11 giờ 30; ngày (dự kiến giữa tháng 8-2015).

Trên đây là kế hoạch, xin thông đến Quý vị và các đơn vị liên quan, để phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch Hội Đồng Viện.

- Lãnh đạo Viện.

- Cty Kỷ lục Việt Nam.

- Các đại diện Hội đồng Gia tộc và các Dòng họ .

- Trung tâm Unesco - NCVH dòng họ VN.

- Các Trung tâm trực thuộc Viện, các đơn vị phối hợp.

- Lưu VP ViệnKỷ lục Việt Nam Viện trưởng

Phó Viện trưởng thường trực

Lê Trần Trường An Võ Ngọc An

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ

Số: 1/2015 /CT-VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

Tp.HCM, ngày ... tháng 3 năm 2014

Dự thảo CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

năm 2015

Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và 2 năm thành lập Viện; với yêu cầu đổi mới và bổ sung phương thức hoạt động trên cơ sở thống nhất định hướng chung của Hội đồng Viện và Chương trình hoạt động 2014-2015; Lãnh đạo Viện xây dựng chương trình hoạt động năm 2015 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRUNG TÂM

1. Quảng bá, giới thiệu về vai trò vị trí của Viện, qua việc tổ chức nghiêm túc Đại hội các dòng họ Việt nam; thực hiện và phát triển các hợp đồng dịch vụ dựng phả; chọn đối tác triển khai chuyên ngành Gia phả học.

2. Tiếp tục vận động và thỉnh mời các nhà khoa học hợp tác thiện nguyện; tăng cường hoat động Câu lạc bộ Gia phả học và Hội đồng khoa học của Viện.

3. Mở các lớp đào tạo, đẩy mạnh việc hợp tác với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mở các lớp đào tào về gia phả học; đồng thời hợp tác với các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Mở các lớp chuyên đề thực hành dựng phả cho các chi họ và người dân có nhu cầu tìm hiểu và thực hành dựng phả.

4. Xuất bản ấn phẩm Gia phả học lần 3, qua việc phối hợp tổ chức Hội thảo về văn hóa gia đình, dòng họ Việt Nam.

5. Hoàn thiện quy chế quản lý tài chính hiện có, vận động các phương thức tạo quỹ hoạt động của Viện.

II. Nội dung

1. Tổ chức Hội nghị các dòng họ VN

- Xây dựng kế hoạch kết hợp với Tổ chức Kỷ lục VN Giữa tháng 3-2015 triển khai thực hiện. Kế hoạch thông qua Hội đồng Viện; tổ chức thực hiện vào giữa tháng 8-2015, đồng thời xuất bản Ấn phẩm GPH tập 3. (Kế hoạch kèm theo)

2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm:

- Hội thảo khoa học về Văn hóa gia đình, dòng họ Việt Nam; kết hợp với Khoa Văn hóa học Đại học KHXH&NV về nội dung và kinh phí.

- Hội thảo về tác phẩm "Sự thất bại của Chủ nghĩa tư bản..." của GS. Trần Văn Giàu; kết hợp với Chùa Pháp Hoa, thực hiện vào ngày giỗ GS. trần Văn Giàu.

- Tọa đàm các chuyên đề liên quan đến gia phả học: thực hiện thành nếp, 2 tháng/lần và đột xuất nếu cần.

. Về danh tướng Nguyễn Tri Phương

. Về quá trình xây dựng các Ban Liên lạc các dòng họ: họ Vũ Võ, họ Cao, họ Phan, họ Mạc...

- Tổ chức trưng bày, triển lãm tại các lễ hội; dự hội chợ sách với các gia phả đã dựng trước nay, nhất là các bộ gia phả mới dựng.

3. Xác lập các đề tài nghiên cứu:

- Tiếp tục đăng ký đề tài khoa học với Tp.HCM và các tỉnh.

- Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học triển khai trong năm:

. Nguồn gốc Danh tướng Nguyễn Tri Phương (1800-1873) dưới góc nhìn gia phả học

. Gia phả xã hội và Website (mạng) nghĩa trang hiện đại

. Đạo làm người trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh

...

4. Dựng phả các chi họ: Kế hoạch dự kiến dựng 25-30 bộ gia phả/năm; dịch gia phả cổ 5 bộ/năm;… Tổ chức lễ ký kết, bàn giao hợp đồng dựng phả nghiêm túc, trân trọng.

Hội đồng Khoa học của Viện thẩm định khoa học các yêu cầu của các tác giả dựng phả, như gia phả họ Huỳnh với nhân vật lịch sử Huỳnh Phú Sổ.

5. Mở các loại lớp đào tạo: Hoàn thiện các giáo án và tham gia giảng dạy môn gia phả học ở các trường đại học, cao đẳng. Mở các lớp bồi dưỡng tác nghiệp về dựng phả cho các dòng họ, lớp tìm hiểu về gia phả học đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bổ sung một Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hán Nôm.

6. Lập kế hoạch tiếp xúc các cơ quan, nhân sự VIP, các đối tác:

Theo dõi việc Đăng ký làm một thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Tp.HCM.

Theo dõi các hợp đồng hợp tác của Viện với các đối tác.

7. Về tổ chức, nhân sự: Liên tục kiện toàn và hoàn thiện bộ máy và nhân sự trực thuộc theo hướng ổn định bền vững.

- Quyết định cử các nhân sự đại diện của Viện tại các tỉnh như Huế, An Giang...

- Bổ sung một Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Gia phả học và Hán Nôm.

- Bổ sung một Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế - Dịch vụ - tư vấn về Gia phả.

Rà soát lại bộ máy hoạt động của các Trung tâm và Hội đồng Khoa học. Lập Trung tâm liên kết các dòng họ.

- Tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập Viện (26-8-2015)

- Viện tổ chức vinh danh các “Nhà Gia phả học” với các cá nhân có nhiều cống hiến (qua các công trình) cho ngành Gia phả học.

 

Các Trung tâm và Câu lạc bộ Gia phả học lập kế hoạch phối hợp và tư vấn cho Lãnh đạo Viện tổ chức thành công Chương trình này.

Nơinhn:                                                            - Báo cáo Sở Khoa hoc và Công nghệ và các sở ngành liên quan

- GS Mạc Đường, Lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc

- L­ưu VP Viện.

VIỆN TRƯỞNG

TS. HOÀNG VĂN LỄ

 

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BAI ĐĂNG TRƯỚC